CAT ES 


El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 - va entrar en vigor el 25 de maig del 2016.

Aquest Reglament és el resultat de diversos anys de debat entre els diferents organismes, institucions, governs i les autoritats de protecció de dades europees i les empreses.

Tots ells, a causa del incessant avanç de les noves tecnologies en les últimes décades, han hagut de regular més detalladament (en virtut de les seves competències) aspectes que es deriven d'aquesta evolució tecnològica, com són la privacitat i la protecció de dades.

En l'actualitat, la popularització de l'ús d'Internet i les xarxes socials, l'anàlisi avançat de dades o l'auge de l'Internet de les Coses, entre d'altres factors, han canviat totalment la manera en que usuaris i empreses es comuniquen entre ells, i les formes de comprar i relacionar ja no tenen res a veure amb les dels anys 90.

En conseqüéncia, el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades vol assentar les bases d'una normativa de privacitat que s'adeqüi a la tecnologia avui present.

S'ha de tenir en compte que aquest Reglament és aplicable no només a les empreses o professionals responsables o encarregats del tractament de dades, i amb domicili social a Europa, que prestin serveis a ciutadans europeus, sinò que s'amplia a empreses o professionals amb domicili social fora de la UE, i que realitzin tractament de dades com a conseqüència de la seva oferta de bóns o serveis destinats a ciutadans europeus.La nova Llei Orgànica està estructurada en 97 articles, 22 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria única, 6 transitòries i 16 finals que pretén oferir la seguretat jurídica adequada per a aquells conceptes que no quedaven clar després de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de maig a tot Europa.

Aquesta nova norma, que suprimeix l'anterior LOPD de 1999 i el RDL de mesures urgents que el Ministeri de Justícia va convalidar al Parlament per evitar un buit legislatiu fins que aquesta nova LOPDGDD s'aprovés.

La LOPDGDD matisa i estableix paràmetres més concrets que el RGPD en punts com:

           la Legitimació de les Administracions Públiques per utilitzar i cedir dades personals

           Utilització de les nostres dades per perfilació partits polítics

           Més funcions per al Delegat de Protecció de Dades

           Xarxes socials

           Noves obligacions de transparéncia

           Protecció de Dades de les persones mortes

           Novetats en el règim jurídic dels empleats

SOLICITI INFORMACIÓ   Contacte